Închide close

Declarația de confidențialitate

Preambul

În această Declarație de confidențialitate, „noi”, „nouă” și „al nostru” „MET Group” va avea înțelesul de MET Holding AG și filialele sale consolidate.

Companiile membre ale MET Group se angajează să protejeze confidențialitatea datelor personale ale vizitatorilor site-urilor lor web cu URL-ul met.com (denumite în continuare site-uri web).

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarea Declarație de confidențialitate pentru a înțelege modul în care vor fi procesate toate informațiile de identificare personală și informațiile care nu permit identificarea personală pe care le furnizați prin vizitarea site-urilor web (denumite în continuare Informații).

Companiile membre ale MET Group în calitate de operatori de date (fiecare accesibilă la: dataprotection@met.com) colectează și procesează tipul de informații în scopurile, pe temeiurile legale și în timpul perioadei și transferă aceste informații destinatarilor specificați în această declarație de confidențialitate, notificarea generală privind confidențialitatea datelor clienților a MET Group (denumită în continuare Notificarea generală privind confidențialitatea datelor) și notificarea privind protecția datelor a MET Group (denumită în continuare Notificare privind protecția datelor de recrutare.) în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare GDPR) și cu legislația națională relevantă privind protecția datelor.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

Vom prelucra datele dumneavoastră în conformitate cu principiul limitării scopului atât timp cât este strict necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate. În cazul în care nu există o altă perioadă de păstrare specifică, vom șterge datele dumneavoastră odată ce sarcina specifică este finalizată.

Prelucrarea informațiilor

MET Group nu colectează în mod activ informații de identificare personală de pe site-urile web, cu excepția cazului în care acestea sunt furnizate în mod specific și în cunoștință de cauză de către dumneavoastră (de exemplu, utilizând site-ul nostru de carieră). În timp ce navigați pe site-urile noastre, unele informații pot fi înregistrate în mod pasiv. Utilizăm tehnologia de urmărire („Cookie-uri”) pentru a colecta date precum tipul de browser și sistemul de operare, parametrii, locația geografică și pentru a înțelege modul în care vizitatorii utilizează site-urile web. Datele înregistrate sunt utilizate în mod anonim. Pentru mai multe informații despre cookie-uri, consultați Politica noastră privind cookie-urile.

Formular de contact

Ne puteți contacta prin completarea formularului de contact. Apoi vi se va cere să vă furnizați numele, adresa de e-mail și, opțional, numărul de telefon (dacă așteptați un răspuns de la noi prin telefon). Alternativ, mesajul dumneavoastră poate conține și alte informații personale, în funcție de conținutul mesajului. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul îndeplinirii solicitării din mesajul dumneavoastră sau pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, pe baza consimțământului dumneavoastră. Nu vom folosi informațiile pe care le furnizați prin intermediul formularului de contact în niciun alt scop. Prin trimiterea mesajului și prin bifarea căsuței, vă dați acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră așa cum este descrisă în acest anunț. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate până la primirea unui răspuns la cererea sau întrebarea dvs. În cazul în care mesajul dumneavoastră este legat de urmărirea unei reclamații sau în cazul în care o astfel de legătură poate apărea în legătură cu mesajul dvs., vom prelucra datele dumneavoastră personale până la sfârșitul celui de-al cincilea an de la data la care procedurile aferente au devenit definitive sau reclamația a expirat.

Confirmare

Făcând clic pe casetă, confirmați că sunteți de acord cu prelucrarea informațiilor în conformitate cu termenii prezentei Declarații de confidențialitate și cu Notificarea generală privind confidențialitatea datelor și cu Notificarea privind protecția datelor de recrutare.

Acordarea consimțământului nu este o condiție a niciunui contract. Dacă nu vă dați consimțământul, este posibil ca noi să nu vă putem răspunde la întrebarea sau solicitarea dumneavoastră, dar nu vor exista consecințe negative pentru dumneavoastră.

Operatorul de date și datele de contact

Companiile MET Group acționează ca operatori de date comune pentru funcționarea site-ului web, deoarece este în interesul tuturor companiilor MET să opereze site-urile web ale entităților MET Group și MET. Cu toate acestea, datele personale vor fi colectate și prelucrate în primul rând de MET Holding AG.

Între membrii MET Group există un acord privind controlul comun. MET Holding AG este desemnat ca operator principal în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și ca operator responsabil de legalitatea și securitatea prelucrării. Prin urmare, MET Holding AG este punctul de contact principal pentru a vă asigura respectarea drepturilor.

Detalii de contact ale MET Holding AG:
Adresa: Neuhofstrasse 24, 6340 Baar, Elveția
E-mail: dataprotection@met.com

Securitate

MET Group ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția informațiilor dumneavoastră. În acest scop, folosim tehnici de stocare a datelor și de securitate actualizate pentru a proteja informațiile dumneavoastră împotriva accesului neautorizat, a utilizării sau dezvăluirii necorespunzătoare, a modificării neautorizate, a distrugerii ilegale sau a pierderii accidentale. Toți angajații noștri și toate părțile terțe pe care le angajăm pentru a procesa informațiile dumneavoastră sunt obligați să asigure confidențialitatea oricăror informații furnizate de dvs.

Ce drepturi aveți în ceea ce privește prelucrarea datelor?

Puteți solicita MET să întreprindă următoarele acțiuni:

- furnizeze informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

- accesul la datele cu caracter personal. În acest context, aveți dreptul de a fi informat dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate, de a obține acces la datele cu caracter personal prelucrate și o copie a acestora și de a obține informații relevante în scopul protecției datelor (de exemplu, categoriile de destinatari, perioada de stocare).

Dacă doriți detalii despre informațiile pe care ni le-ați transmis prin intermediul site-urilor web, aveți dreptul de acces la aceste informații și ne puteți trimite un e-mail la dataprotection@met.com.

- rectificarea datelor cu caracter personal. În acest context, puteți solicita corectarea datelor incorecte sau completarea datelor incomplete.

Dacă doriți să actualizați orice informații pe care le-ați transmis prin intermediul site-urilor web, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail de mai sus.

- ștergerea datelor cu caracter personal. În acest context, ne puteți solicita să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația relevantă.

- restricționarea prelucrării datelor, dacă, (i) exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care să permită MET să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, restricționarea utilizării acestora; (iii) MET nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; (iv) persoana vizată s-a opus prelucrării, până la verificarea dacă motivele legitime ale MET prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

- să vă opuneți în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și care se bazează pe un interes legitim. Într-un astfel de caz, MET nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care MET demonstrează motive legitime convingătoare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau dacă prelucrarea datelor este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Consimțământul poate fi retras în orice moment: în cazul în care temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, fără a aduce atingere legalității prelucrării înainte de retragere.

Cererile de exercitare a drepturilor de mai sus pot fi trimise către MET sau către orice entitate MET Group utilizând datele de contact prevăzute aici, sub forma unei cereri scrise (prin e-mail) în care vă putem identifica. Ne vom conforma cererii cât mai curând posibil, dar în termen de maximum o lună, și vă vom informa cu privire la măsurile luate și, în cazul în care cererea dumneavoastră este respinsă, cu privire la motivele respingerii acesteia.

Dreptul de a depune o plângere: În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul site-urilor web de către MET încalcă prevederile reglementărilor legale privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor din statul în care vă aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări. Puteți găsi o listă a autorităților naționale de protecție a datelor din UE aici și puteți contacta comisarul federal pentru protecția datelor și informații din Elveția aici.

Înainte de a depune o plângere la autoritate, vă recomandăm să trimiteți mai întâi cererea dumneavoastră către MET sau oricare dintre entitățile MET Group pentru ca cererea să poată fi examinată de către MET Group în primă instanță și să putem rezolva problema rapid.

Calea de atac judiciară: în cazul în care drepturile dumneavoastră sunt încălcate, vă puteți adresa, de asemenea, instanței competente.

Informații privind beneficiarii

În cadrul MET, datele cu caracter personal pot fi accesate în special de către departamentul nostru de marketing, departamentul IT, departamentul de conformitate și securitate. În cadrul operării site-urilor web, este posibil să folosim diverși subcontractori, cum ar fi furnizorii de servicii IT, pentru a ne ajuta la dezvoltarea sau întreținerea site-ului web. Aceștia sunt considerați procesatori de date ai MET. Aceștia pot avea acces la datele cu caracter personal transmise prin intermediul, de exemplu, al Formularului de contact. De asemenea, putem apela la consultanți externi, cum ar fi consilieri juridici, pentru a ne asista în operațiunile noastre, dacă este necesar, în vederea soluționării unui caz. Anumite date cu caracter personal pot fi dezvăluite acestor consilieri, sub rezerva unui angajament de confidențialitate. Astfel de consultanți sunt de obicei considerați operatori de date independenți.

Detalii privind transferurile de date către țări terțe din afara UE

Principalul procesator de date MET Holding AG este situat în Elveția. Întrucât datele dumneavoastră sunt furnizate direct acestei companii, nu există un transfer formal de date din UE către o țară terță. Cu toate acestea, observăm că există o decizie de adecvare a Comisiei Europene 2000/518/CE în ceea ce privește transferurile de date din UE către Elveția. Decizia de adecvare este disponibilă la următorul link: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ee76f93d-4545-4878-87cb-7750d7f59987/language-en. Vă rugăm să rețineți, de asemenea, că legislația elvețiană privind protecția datelor este pe deplin conformă cu legislația UE privind protecția datelor.

Atunci când se transferă date către o altă companie MET care nu este stabilită într-un stat membru al UE, transferul va fi reglementat de Clauzele contractuale standard în conformitate cu DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE UE (2021/914) a Comisiei privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, incluse în contractul aplicabil transferurilor intragrup între entitățile MET Group.

Nu se preconizează efectuarea de transferuri către un destinatar dintr-o țară terță, adică în afara UE și a SEE, altele decât cele prevăzute în prezentul document.

Modificări ale Declarației de confidențialitate

MET Group își rezervă dreptul de a modifica această Declarație de confidențialitate după cum este necesar. Orice modificare a acestei Declarații de confidențialitate, prin încărcare, va fi comunicată imediat și va intra în vigoare odată ce ați confirmat-o făcând clic pe caseta de pe site-urile web. Pentru mai multe informații despre activitățile de prelucrare a datelor de către MET Group, vă rugăm să consultați Notificarea generală privind confidențialitatea datelor și Notificarea privind protecția datelor de recrutare.

Data intrării în vigoare a prezentei Declarații de confidențialitate este 9 august 2023.