Închide close

Codul de conduită al Grupului MET

Introducere

Grupul MET este o companie energetică europeană integrată, cu sediul în Elveția, cu activități în infrastructura energetică și active industriale, vânzări de gaze și electricitate și tranzacții de mărfuri. Grupul MET este prezent în mai multe țări prin sucursalele sale, piețele naționale de gaze și centrele de tranzacționare internaționale. Grupul este deținut integral de managerii și angajații săi. La începutul anului 2019, forța de lucru a grupului era de 1.800 de angajați cu 33 de naționalități.

Codul de Conduită stabilește principiile etice care guvernează maniera în care Grupul MET face afaceri.

Codul de Conduită este o parte integrantă a îndatoririlor tuturor angajaților, Consiliului de Administrație și angajaților integrați ai furnizorilor de servicii (denumiți colectiv „Angajații”) din toate entitățile Grupului MET. Codul de Conduită este un element principal al contractului lor de muncă și/sau a prevederilor funcționale și oferă un set de reguli de bază pentru comportamentele etice.

Codul de Conduită este disponibil tuturor Angajaților și va face obiectul unor instruiri și informări adecvate cu privire la conținutul Codului de Conduită și al standardelor, regulamentelor și directivelor care sunt relevante pentru activitățile lor profesionale.

Comitetul Executiv va monitoriza conformitatea Codului de Conduită în cadrul Grupului MET. Principiile și valorile indicate în Codul de Conduită servesc drept un ghid în legătură cu activitățile de afaceri ale Grupului MET și, în special, vor contribui la crearea unui mediu de lucru pozitiv și motivant pentru a sprijini o afacere de succes care susține standardele recunoscute corporative și sociale.

Codul de conduită poate servi doar ca ghid general și nu-și propune să acopere fiecare situație posibilă. Prin urmare, ca parte a Codului de Conduită, Grupul MET se așteaptă ca toți Angajații să aplice bunul simț și să solicite ajutor sau îndrumare cu privire la orice chestiune referitoare la situații specifice prin consultarea superiorului lor direct sau oricărui membru al Comitetului de conformitate al Grupului MET. Principiile din Codul de Conduită pot fi suplimentate prin documente suplimentare inclusiv directive și politici. În cazul unei diferențe între Codul de Conduită (sau alte documente suplimentare) și legile și regulamentele locale, se vor aplica regulile mai stricte.

Principii etice

Integritatea, corectitudinea, respectul reciproc, profesionalismul și transparența sunt fundamentele comportamentului de afaceri al Grupului MET. Aceste principii guvernează comportamentul nostru față de colegi și partenerii de afaceri, clienți, autorități și public.

Grupul MET se așteaptă ca angajații să acționeze întotdeauna într-o manieră adecvată și responsabilă. Violența, discriminarea și hărțuiala nu sunt tolerate.

Conformitatea cu Legile și Regulamentele

Toate legile și regulamentele aplicabile și regulile, instrucțiunile și procedurile interne trebuie întotdeauna respectate de către toți Angajații. Angajații trebuie să se familiarizeze cu standardele care sunt relevante pentru activitățile lor profesionale.

Grupul MET se concentrează în mod special pe integritatea partenerilor săi de afaceri.

Grupul MET respectă toate regulile aplicabile împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, precum și sancțiunile relevante.

Conflicte de Interese

Relațiile personale, de familie sau de altă natură ale Angajaților pot intra în conflict cu interesele Grupului MET, ale partenerilor săi de afaceri sau clienților săi. Angajații sunt rugați să evite orice situații care ar putea da naștere (sau ar putea fi considerate) conflicte de interese.

Cu toate acestea, nu este întotdeauna posibil să se prevină conflictele de interese efective sau potențiale. Într-un asemenea caz, este obligatoriu să se informeze imediat superiorul direct sau orice membru al Comitetului de Conformitate al Grupului MET pentru a identifica o modalitate acceptabilă reciproc de a rezolva situația.

Relațiile relevante ale angajaților trebuie divulgate către superiorul direct la angajarea în Grupul MET. Funcțiile cu jumătate de normă (funcții politice, mandate precum organismul executiv al unor persoane juridice, alte angajări, etc.) trebuie divulgate înainte de numire sau acceptare și aprobate de către manageri. Superiorul direct și un membru al Comitetului de Conformitate al Grupului MET trebuie înștiințați cu privire la orice schimbare.

Angajații pot participa în mod activ la activitățile societății civile în afara programului, inclusiv activități politice. Respectiva angajare trebuie să fie în conformitate cu valorile etice ale Grupului MET și nu trebuie să intre în conflict cu rolul Angajatului relevant.

Confidențialitate

Informațiile și secretele profesionale care sunt confidențiale sau nu sunt făcute publice trebuie gestionate cu grijă. Informațiile confidențiale și non-publice și secretele profesionale pot fi transmise la nivel intern sau extern doar în conformitate cu regulile interne aplicabile atât în timpul relațiilor de angajare (sau similare) la Grupul MET cât și ulterior. Informațiile confidențiale și non-publice trebuie protejate împotriva accesului neautorizat prin măsuri juridice, tehnice și organizaționale adecvate.

Toți Angajații trebuie să aibă grijă când gestionează date personale și alte informații deosebit de sensibile precum strategii, fuziuni și achiziții planificate, tranzacții de afaceri în așteptare, calculări de prețuri, oferte sau schimbări de personal iminente în funcții corporative.

Grupul MET solicită tuturor angajaților, managerilor și altor părți interesate să se familiarizeze cu politicile și regulamentele de securitate (IT). Parolele, legitimațiile și cheile trebuie protejate și nu trebuie transmise unor terțe părți.

Reprezentare Externă

Doar Angajații care au autoritatea de a face acest lucru trebuie să comunice intern și/sau extern în numele Grupului MET.

Când comunică cu părțile interesate, Angajații se vor comporta întotdeauna într-o manieră cooperantă, deschisă și respectuoasă.

Integritate Profesională și Financiară

Angajații vor proteja interesele financiare ale Grupului MET. Grupul MET se așteaptă de la Angajați să transmită o imagine adevărată, corectă și obiectivă a Grupului MET.

Angajații trebuie să protejeze activele Grupului MET (inclusiv orice obiecte încredințate lor de către Grupul MET) împotriva pierderii, deteriorării, utilizării abuzive, furtului, fraudei, etc. și să limiteze utilizarea non-afaceri într-o măsură rezonabilă.

Mită și Corupție

Obținerea sau oferirea unor avantaje personale (monetare sau de altă natură) pentru a îmbunătăți poziția Grupului MET în relațiile cu oficiali (guvernamentali), concurenți, parteneri de afaceri și alte terțe părți este interzisă.

Orice mite oferite Angajaților trebuie raportate fără întârziere oricărui membru al Comitetului de Conformitate al Grupului MET. Acceptarea și oferirea unor cadouri, beneficii și invitații uzuale cu valoare minoră sunt permise. Dacă există orice dubiu dacă beneficiile, cadourile sau invitațiile sunt adecvate, trebuie contactat superiorul direct sau orice membru al Comitetului de Conformitate al Grupului MET. Cadourile în numerar, indiferent de sumă, nu trebuie acceptate sau oferite.

Donațiile caritabile adecvate sunt permise, în baza consultării prealabile cu managerii.

Sănătate și Siguranță

Angajații sănătoși, capabili și motivați sunt esențiali pentru succesul pe termen lung al Grupului MET. Siguranța și protejarea oamenilor și mediului reprezintă priorități ale Grupului MET.

Grupul MET proiectează toate locurile de muncă pentru a respecta cerințele de sănătate și siguranță recunoscute. Trebuie acordată atenție specială cerințelor de sănătate și siguranță pentru toate activitățile fizice realizate în afara mediului de birou.

Grupul MET organizează instruiri și informări continue adresate tuturor Angajaților în legătură cu standardele de siguranță. Fiecare superior ierarhic este responsabil pentru protejarea sănătății și siguranței Angajaților săi și va fi instruit în acest sens.

Disfuncțiile și încălcările standardelor de sănătate sau siguranță ocupațională trebuie raportate imediat în conformitate cu regulile interne relevante sau oricărui membru al Comitetului de Conformitate al Grupului MET.

Grupul MET este dedicat protejării sănătății și siguranței terțelor părți din sfera de influență a Grupului MET (de exemplu ca furnizor de servicii sau vizitator).

Sustenabilitate și Responsabilitate Socială

Grupul MET își asumă responsabilitatea pentru protecția mediului și gestionarea sustenabilă a resurselor naturale. Conștientizăm că asigurarea calității vieții pentru generațiile viitoare poate fi menținută doar prin respectarea standardelor de mediu recunoscute.

Grupul MET participă în mod activ la dialoguri cu grupurile de părți interesate relevante și sprijină programele selectate pentru a avea un impact pozitiv asupra societății civile.

Raportare și Gestionarea Încălcărilor

Regulile stabilite în Codul de Conduită reprezintă o parte integrantă și reflectă cultura de afaceri a Grupului MET. Toți Angajații sunt responsabili pentru a se asigura că aceste reguli sunt întotdeauna respectate.

Grupul MET nu tolerează încălcări ale Codului de Conduită și va lua măsuri adecvate în funcție de gravitatea încălcării și gradul de vină. Măsurile disciplinare posibile includ avertismentele, mustrările și concedierea (justificată). În cazuri de încălcări grave, Grupul MET își rezervă dreptul de a informa autoritățile de urmărire penală și/sau a iniția proceduri în conformitate cu legislația civilă.

Grupul MET încurajează toți Angajații să raporteze orice încălcări grave ale Codului de Conduită către superiorul direct sau orice membru al Comitetului de Conformitate al Grupului MET. Toate cazurile raportate vor fi tratate în condiții de strictă confidențialitate.