Vážený návštevník!

Prosím, prečítajte si pozorne naše nasledujúce informácie.

Všeobecné právne podmienky a informácie

Otvorením webovej stránky dostupnej na www.met.com alebo ktorejkoľvek jej stránky akceptujete podmienky uvedené v tomto dokumente. V prípade, že nesúhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami, prosím, neotvárajte naše webové stránky.

Informácie

Všetci členovia Skupiny MET (ďalej len “Skupina MET”) robia čo je v ich silách, aby zabezpečili správnosť informácií prenesených na webové stránky Skupiny MET v deň ich nahrávania. Bez ohľadu na vyššie uvedené, Skupina MET neposkytuje záruku, či už výslovnú alebo predpokladanú, na informácie uvedené na tejto webovej stránke a vyhradzuje si právo na akúkoľvek zmenu alebo opravu, alebo odstránenie webovej stránky prípadne informácií, a to celkom alebo čiastočne, bez predchádzajúceho oznámenia uvedeného rozhodnutia. Skupina MET nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti alebo neúplnosti internetovej stránky.

V rámci platných pravidiel, pre ponuky a výberové konania platia osobitné pravidlá.

Na základe informácií na internetových stránkach www.met.com, každé rozhodnutie prijaté používateľom je na jeho/jej vlastné riziko. Skupina MET nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody vyplývajúce z prístupu na webovú stránku, prípadne z nedostatku alebo používania webovej stránky alebo informácie poskytnutej danou webovou stránkou.

Skupina MET nezodpovedá za akékoľvek škody, straty prípadne náklady alebo výdavky vyplývajúce z, alebo z použitia alebo nemožnosti použiť správnu funkciu, prevádzkovej poruchy prípadne každej neoprávnenej zmeny údajov inou osobou alebo vzniknuté v dôsledku omeškania pri prenose informácií, počítačového vírusu, zlyhania vedenia alebo systému prípadne z iného podobného dôvodu.

Každý používateľ internetových stránok Skupiny MET, ktorý Skupine MET poskytne informácie použitím informácií z webovej stránky musí akceptovať, že Skupina MET má neobmedzené právo na takéto informácie a je oprávnená, na základe vlastného uváženia, použiť tieto informácie akýmkoľvek spôsobom. Tieto informácie poskytnuté používateľom sú považované za bezplatné verejné informácie.

Autorské právo

Webové stránky Skupiny MET a ich obsah (obsah čiže obrázky, zvuk a text) ako aj ich úprava sú chránené autorským právom prípadne ochrannou známkou. Akékoľvek použitie uvedeného obsahu presahujúce osobnú potrebu v akejkoľvek podobe nesmie byť vykonané bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Skupiny MET.

Upozorňujeme, že akékoľvek použitie v rozpore alebo porušením podmienok Skupiny MET uvedených vyššie, sa riadi autorským právom a vyplývajú z neho občianske a trestné dôsledky. Skupina MET podnikne kroky proti každému porušovaniu práv, o ktorom sa dozvie.