Vážený návštevník!

Prosím, prečítajte si pozorne naše nasledujúce informácie.

Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov, ktoré ste poskytli, má kľúčový význam pre všetkých členov Skupiny MET (ďalej len “Skupina MET”). Všetky údaje poskytnuté cez internet Skupine MET musia byť chránené tak, ako keby boli tieto údaje inak sprístupnené.

Skupina MET posudzuje všetky osobné údaje, ktoré má k dispozícii pri použití akejkoľvek webovej stránky v súlade s platnými právnymi predpismi – o ochrane osobných údajov a uverejňovaní informácií vo verejnom záujme – platnými v krajine člena Skupiny MET.

V prípade, že poskytnete Skupine MET akékoľvek vaše osobné údaje na základe vlastnej slobodnej vôle, súhlasíte, že Skupina MET môže zaregistrovať a použiť tieto údaje na účely a počas doby potrebnej na daný typ transakcie.

Zaznamenávanie údajov

Nie je povinnosť poskytnúť svoje osobné údaje pre účely vyhľadávania informácií na webovej stránke. Niektoré služby (ako napríklad odpoveď na pracovný inzerát) je však možné využiť len ak poskytnete svoje osobné údaje (napr. meno, adresa).

Použitie a prenos údajov

V prípade, že Skupina MET chce použiť vami poskytnuté údaje na iné účely ako za účelom pôvodného záznamu údajov, Skupina MET musí informovať subjekt údajov a získať k tomu jeho/jej predchádzajúci súhlas a poskytnúť mu/jej možnosť kedykoľvek zrušiť tento súhlas.

Skupina MET neodovzdá žiadne osobné údaje tretej strane, pokiaľ takýto prenos nie je v súlade s právnymi predpismi a bez predchádzajúceho súhlasu subjektu údajov.

Skupina MET je oprávnená použiť poskytnuté údaje a informácie na nasledujúce účely, vrátane ale bez obmedzenia:

  • prieskum trhu, analýza trhu,
  • analýza zvyklostí zákazníkov,
  • zostavenie štatistík návštevníkov
  • organizovanie bezplatných žrebovaní a iných hier
  • poskytovanie informácií o nových produktoch a službách, akciách,
  • správa objednávok a reklamácií zákazníkov

Skupina MET považuje všetky informácie o osobe, osobné údaje a obchodné vzťahy svojich zákazníkov, partnerov a ostatných klientov Skupiny MET za dôverné informácie. Neexistuje žiadna iná výnimka z povinnosti nakladania s dôvernými informáciami ako je samotná dotknutá osoba (subjekt údajov).

Bezpečnosť spracovania údajov

V záujme zabránenia neoprávnenému použitiu osobných údajov spravovaných Skupinou MET, ako aj zneužitiu týchto údajov, naša spoločnosť prijala komplexné technické a prevádzkové bezpečnostné opatrenia. Naše bezpečnostné postupy sú pravidelne kontrolované a zdokonaľované v súlade s technologickým vývojom.

Informácie

Upozorňujeme, že môžete získať prístup na webové stránky iných spoločností a organizácií z webovej stránky Skupiny MET. Skupina MET nenesie zodpovednosť za obsah a správnosť údajov na uvedených webových stránkach, ani za bezpečnosť vašich údajov. V prípade, že použijete tieto webové stránky, odporúčame presvedčiť sa o politike a postupoch ochrany údajov organizácie publikujúcej danú webovú stránku.