Bezár close

Adatvédelmi nyilatkozat

Preambulum

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban a „mi” szó és különböző hivatkozási formái, valamint a „MET Csoport” kifejezés a „MET Holding AG és konszolidált leányvállalatai” jelentéssel bírnak.

A MET Csoport tagvállalatai elkötelezettek a met.com URL címmel rendelkező Weboldalaik (a továbbiakban: a „Weboldalak”) látogatói személyes adatainak védelme mellett.

Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi Adatvédelmi nyilatkozatot, hogy megértse, hogyan kezeljük azokat a személy szerint beazonosítható és nem beazonosítható információkat, amelyeket Ön a Weboldalak látogatásával megad (a továbbiakban: az „Információk”).

Adatkezelőként a MET Csoport tagvállalatai (mindegyikük elérhető ezen a címen: dataprotection@met.com) az adott típusú Információkat az adott célokra, jogalapon és időszak során gyűjtik és kezelik és a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban, a MET Csoport Általános ügyféladat-védelmi tájékoztatójában (a továbbiakban: „Általános ügyféladat-védelmi tájékoztató”), valamint a MET Csoport adatvédelmi tájékoztatójában (a továbbiakban: „Toborzással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató”) meghatározott címzetteknek továbbítják, az általános adatvédelmi rendeletnek (a továbbiakban: „GDPR”), valamint a vonatkozó nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

Meddig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az Ön adatait a célhoz kötöttség elve alapján addig kezeljük, ameddig az a feldolgozás céljából feltétlenül szükséges. Ha nincs egyéb megőrzési időszak, az adott feladat teljesítésekor töröljük az ön adatait.

Az adatok kezelése

A MET Csoport nem gyűjt aktívan személy szerint beazonosítható információkat a Weboldalakról, kivéve ha ön kifejezetten és tudatosan megadja azokat (pl. karrier weboldalunk használatával). Miközben Weboldalunkat böngészi, némely adat passzívan rögzítésre kerülhet. Nyomon követési technológiát („sütik”) alkalmazunk az olyan adatok gyűjtéséhez, mint a böngésző típusa, az operációs rendszer, mérőszámok, földrajzi elhelyezkedés és annak megértése, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalakat. A rögzített adatokat anonim módon használjuk fel. A sütikkel kapcsolatos további információkért tekintse meg Süti szabályzatunkat.

Kapcsolatfelvételi űrlap

A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével veheti fel velünk a kapcsolatot. Ezt követően arra kérjük, adja meg a nevét, e-mail címét és opcionálisan a telefonszámát (amennyiben telefonon vár tőlünk választ). Egyéb esetben üzenetében – a tartalmától függően – szerepelhet más személyes adat is. A személyes adatokat az ön hozzájárulása alapján az üzenetében szereplő kérés teljesítése vagy a kérdése megválaszolása céljából dolgozzuk fel. A kapcsolatfelvételi űrlapon ön által megadott adatokat semmilyen más célra nem használjuk fel. Az üzenet elküldésével és a jelölőnégyzet kipipálásával ön hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban ismertetett kezeléséhez. Az ön adatait a kérése vagy kérdése megválaszolásáig kezeljük. Amennyiben üzenete valamely követelés érvényesítéséhez kapcsolódik, vagy ha ilyen összefüggés merülhet fel az üzenete kapcsán, az ön személyes adatait a releváns eljárás jogerőre emelkedését vagy a követelés érvényvesztését követő 5. év végéig kezeljük. 

Hozzájárulás

A jelölőnégyzet kipipálásával ön tudomásul veszi, hogy az Információkat a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban és az Általános adatvédelmi tájékoztatóban, valamint a Toborzással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatóban szereplő feltételek szerint kezeljük.

A hozzájárulás megadása nem feltétele semmilyen szerződésnek. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, annak az lehet a következménye, hogy nem tudjuk megválaszolni a kérdését vagy kérését, de negatív következményei nem lesznek önre nézve.

Adatkezelő és kapcsolattartási adatok

A MET Csoport tagvállalatai a Weboldal üzemeltetésénél közös adatkezelőként járnak el, mivel a MET Csoport és a MET egységek weboldalainak az üzemeltetése valamennyi MET társaság érdeke. Ugyanakkor a személyes adatokat elsősorban a MET Holding AG gyűjti és kezeli. 

A MET Csoport tagjai között közös adatkezelői megállapodás van érvényben. Az ön személyes adatainak kezelése kapcsán a MET Holding AG-t jelölték ki elsődleges adatkezelőnek, valamint az adatkezelés jogszerűségéért és biztonságáért felelős adatkezelőnek. Ezért jogai érvényesítéséhez a MET Holding AG az ön elsődleges kapcsolattartója.

A MET Holding AG kapcsolattartási adatai:
Cím: Neuhofstrasse 24, 6340 Baar, Svájc
E-mail: dataprotection@met.com

Biztonság

A MET Csoport megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hoz az Információk védelme érdekében. Ennek keretében modern adattárolási és biztonsági technikákat alkalmazunk, hogy megvédjük az Információkat a jogosulatlan hozzáféréstől, a nem megfelelő felhasználástól vagy közzétételtől, a jogosulatlan módosítástól vagy a jogszerűtlen megsemmisítéstől, vagy a véletlen elvesztéstől. Minden munkavállalónk és minden harmadik fél, akit megbízunk az Információk kezelésével, köteles az ön által megadott Információkat bizalmasan kezelni.

Milyen jogokkal rendelkezik az adatkezelés kapcsán?

Ön a következő intézkedéseket kérheti a MET-től:

részletes tájékoztatás nyújtása az ön személyes adatainak a kezeléséről.

– a személyes adatokhoz való hozzáférés. Ebben az összefüggésben önnek jogában áll tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adatait kezelik-e, hozzáférni a kezelt személyes adatokhoz és másolatot kapni azokból, valamint tájékoztatást kapni a vonatkozó adatvédelmi célokról (pl. címzettek kategóriái, adattárolási időszak).

Ha szeretné megkapni a részleteket azokról az Információkról, amelyeket megadott számunkra a Weboldalakon keresztül, önnek joga van hozzáférni az ilyen információkhoz, és a következő e-mail címre írhat nekünk: dataprotection@met.com.

– a személyes adatok helyesbítése. Ebben az összefüggésben kérheti a helytelen adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését.

Amennyiben szeretné aktualizálni a Weboldalakon megadott Információkat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a fenti e-mail címen.

– a személyes adatok törlése. Ebben az összefüggésben, a vonatkozó jogszabályoktól függően, kérheti a személyes adatai törlését.

az adatkezelés korlátozása, ha (i) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi a MET számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogszerűtlen és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, valamint ehelyett kéri azok használatának korlátozását; (iii) a MET-nek többé nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljaira, de az érintettnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; (iv) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen addig, amíg ellenőrzik, hogy a MET jogalapja elsőbbséget élvez-e az érintettével szemben.

tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen az ön egyedi helyzetére vonatkozó okokra hivatkozva, bármikor; tiltakozás az önre vonatkozó személyes adatok jogos érdek alapján történő kezelése ellen. Ilyen esetben a MET a továbbiakban nem kezelheti a személyes adatokat, kivéve, ha a MET bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

A hozzájárulás bármikor visszavonható: ha az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása, azt bármikor visszavonhatja, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségének sérelme nélkül.

A fenti jogok gyakorlására irányuló kérelmeket a MET-hez vagy a MET Csoport bármely tagjához be lehet küldeni a jelen dokumentumban meghatározott elérhetőségek felhasználásával, olyan írásbeli kérelem formájában (e-mailben), amelyben önt azonosítani tudjuk. A kérést a lehető leghamarabb, de maximum egy hónapon belül teljesítjük, és tájékoztatjuk önt a megtett intézkedésről, valamint a kérése elutasításának okairól, amennyiben az elutasításra kerül.

Panasztételi jog: Ha ön úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak a Weboldalakon keresztül történő, MET általi kezelése megsérti az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, jogában áll panaszt tenni a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti állam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságánál. Az EU nemzeti adatvédelmi hatóságainak listáját itt, a svájci szövetségi adatvédelmi és tájékoztatási biztos elérhetőségét pedig itt találja.

Mielőtt panaszt nyújtana be a hatósághoz, javasoljuk, hogy előbb küldje el kérelmét a MET-nek vagy a MET Csoport bármelyik egységének, hogy a kérelmet első körben a MET Csoport kivizsgálhassa, és hogy gyorsan megoldhassuk a problémát.

Bírósági jogorvoslat: amennyiben jogait megsértik, az illetékes bírósághoz is fordulhat.

Információ a címzettekről

A MET-nél a személyes adatokhoz különösen a marketing részleg, az IT részleg, a megfelelőségi és biztonsági részleg férhet hozzá. A Weboldalak működtetéséhez alkalmazhatunk különböző alvállalkozókat, például IT szolgáltatókat, hogy támogassák a weboldalfejlesztést vagy -karbantartást. Ők a MET adatfeldolgozóinak minősülnek. Hozzáféréssel rendelkezhetnek a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével megadott személyes adatokhoz. Alkalmazhatunk külső tanácsadókat is, például jogi tanácsadókat, hogy szükség esetén segítsék működésünket az ügy megoldása érdekében. Bizonyos személyes adatokat közölhetünk az ilyen tanácsadókkal, titoktartási kötelezettségvállalás mellett. Az ilyen tanácsadók jellemzően független adatkezelőknek minősülnek.

Az EU-n kívüli harmadik országba történő adattovábbítás

A MET Holding AG elsődleges adatfeldolgozó Svájcban található. Amikor ön közvetlenül ennek a társaságnak adja meg az adatait, nem történik hivatalos adattovábbítás az EU-ból harmadik országba. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy az EU-ból Svájcba irányuló adattovábbítások kapcsán az Európai Bizottság 2000/518/EK megfelelőségi határozata van érvényben. A megfelelőségi határozat a következő linken található: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ee76f93d-4545-4878-87cb-7750d7f59987/language-en. Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy a svájci adatvédelmi törvény teljes mértékben megfelel az EU adatvédelmi törvényének.

Ha nem EU-tagállamban székelő MET tagvállalat felé történik adattovábbítás, akkor arra az (EU) 2016/679 rendelet szerinti, harmadik országok részére történő személyesadat-továbbításra vonatkozó általános szerződési feltételekről szóló BIZOTTSÁGI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZAT (2021/914) szerinti általános szerződési feltételek vonatkoznak, amelyeket a MET Csoport egységei közötti, csoporton belüli adattovábbításokra vonatkozó szerződés tartalmaz. 

Harmadik országbeli, tehát a jelen dokumentumban meghatározottakon túl, az EU-n és az EGT-n kívüli címzettnek történő továbbítások nincsenek betervezve.

Az Adatvédelmi nyilatkozat módosításai

A MET Csoport fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot szükség szerint módosítsa. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosításai a feltöltéssel azonnal közlésre kerülnek és akkor lépnek hatályba, ha ön a Weboldalakon a jelölőnégyzet kipipálásával tudomásul vette azokat. A MET Csoport adatkezelési tevékenységeivel kapcsolatos további információkért, kérjük, tekintse meg az Általános adatvédelmi tájékoztatót és a Toborzással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatályba lépésének dátuma 2023. augusztus 9.